Publikacje

Moja edukacja obejmuje naukę w szkole podstawowej nr 2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu (1967-1975) oraz w I Liceum Ogólnokształcącym im Powstańców Śląskich w Rybniku (1975-1979). Po zdaniu matury i odbyciu nowicjatu w zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie (1979-1980) kontynuowałem naukę w Wyższym Seminarium Duchownym MSF w Kazimierzu Biskupim (1980-1986) zakończoną uzyskaniem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu stopnia magistra teologii (1985) w oparciu o pracę magisterską pt. Znaczenie i symbolika złota, kadzidła i miry w perykopie o magach Mt 2, 1-12. Studia specjalistyczne z teologii kontynuowałem w Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Wien/Austria (1990-1992) oraz Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Augsburg/Niemcy (1992-1995), gdzie uzyskałem stopień naukowy doktora teologii (1995) w oparciu o pracę doktorską pt.  Gesetze oder Weisungen? Die Frage nach der sittlichen Verbindlichkeit neutestamentlicher Aussagen über Moral, verdeutlicht am Beispiel des Scheidungsverbotes Jesu. Tam też uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie teologii (1998) w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt. Das Gesetz des Lebens? Die Auslegung der Bergpredigt bei L. N. Tolstoj im Kontext seines ethisch-religiösen Systems. Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych uzyskałem w 2011 r. Od 1999 r. jestem związany z Wydziałem Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

2024

Kultura a moralność. Współczesne wyzwania, w: A. A. Napiórkowski (red.), Kościół a kultura, Wyd. Naukowe UPJPII: Kraków 2024, s. 217-235.

Modyfikacja praktyki, czy zmiana nauczania? Kontrowersje wokół wypowiedzi papieża Franciszka o małżeństwie, w: W Pikor, J. Perszon (red.), Jak można nie zgadzać się z papieżem. Papież Franciszek a dubia kardynałów, Bernardinum: Pelplin 2024, s. 125-144.

2023

Droga nadziei. Pięć imion Maryi, w: B. Kulig (red.), Jest nadzieja, bo jest Niepokalana, Bernardinum: Pelplin 2023, s. 167-184.

Katoliccy rodzice wobec zapłodnienia in vitro, „Teologia i Moralność” 18 (2023), nr 2, s. 41-54.

Etyczne aspekty legalizacji wspomaganego samobójstwa w Niemczech i Austrii, w: G. Chołub, P. Duchliński (red.), W nurcie personalizmu etycznego, Naukowe UPJPII: Kraków 2023, s. 245-258.

2022

Transhumanizm jako wyzwanie dla teologii. Kilka pytań, „Teologia i moralność” 17 (2022) nr 1, s. 73-88.

2021

Nowy tęczowy świat. Próba diagnozy, Bernardinum: Pelplin 2021, ss. 248.

Recenzja – Sławomir Nowosad, On Man, Theology, and the University. Selected Issues in Moral Theology, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 2020, ss. 242, „Studia Nauk Teologicznych” 15 (2021), s. 259-262

Czy Kazanie na Górze ma wymiar ekologiczny? Przyczynek do duchowości ekologicznej, „Studia Elbląskie” 22 (2021), s. 309-327.

Gerhard Lohfink’s interpretative key to the Sermon on the Mount, “Verbum Vitae” 39 (2021) nr 4, s. 1335-1355.

W razie wątpliwości – na rzecz życia. Perspektywa bioetyka personalisty (rozmowa z księdzem prof. Marianem Machinkiem MSF), w: T. Terlikowski (red.), Kiedy kończy się życie. Rozmowy o konsekwencjach rozwoju medycyny, WAM: Kraków 2021, s. 138-158.

2020

Freedom of conscience as a Subject of Contemporary Controversies, “Collectanea Theologica” 90 (2020) nr 5, 585–606.

Teologia moralna wobec genderyzmu. Refleksja na kanwie publikacji ks. Ireneusza Mroczkowskiego, w: A. Derdziuk, W. Kućko (red.), Dyscyplina rozumu i uczciwości serca. Ks. Ireneusza Mroczkowskiego (1949-2020) sposób uprawiania teologii moralnej, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 2020, s. 211-224.

Oświadczenie pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny, M. Machinek. M. Prusak, T. Zadorożny (red.), Olsztyn 2020, ss. 217.

Niektóre kwestię etyczne w odniesieniu do oświadczenia pacjenta pro futuro, w: M. Machinek. M. Prusak, T. Zadorożny (red.), Oświadczenie pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny, Olsztyn 2020, s. 35-54.

Does the Sermon on the Mount include an ecological message. A contribution to an ecological spirituality, “Nova Prisutnost” 18 (2020) nr 3, s. 609-623.

2019

Reproductive rights versus the Christian Culture of the Body. Two Perspectives, “Philosophy and Canon Law” 5 (2019), s. 7-21.

Theologisch-ethische Fragen in Kontext von Demenz, w: S. Müller, P. Morciniec (red.), Demenz – Anregungen zum Weiterdenken, Facultas Universitätsverlag: Wien 2019, s. 59-78.

Ethische Aspekte von Patientenverfügungen, “Studia Warmińskie”  56 (2019), s. 63-79.

2018

Czy potrzebna nam jest dzisiaj sztuka umierania, w: B. Kulig, W. Pałęcki (red.), Jest nadzieja, bo jest życie wieczne, , Lublin 2018, s. 161-186.

Przesłanie Humanae vitae z perspektywy pięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia encykliki, „Teologia i moralność” 24 (2018), s. 13-27.

2017

Die Diskussion über die Unauflöslichkeit der Ehe im ZUsammenhang mit dem nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia. Einige offene Fragen, „Studia Teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego” 37 (2017) nr 1, s. 121-140.

Pauline inspirations for the theological and ethical discourse on conscience today, w: Yiu Sing Lúcás Chan, James F. Keenan, Ronaldo Zacharias (red.), The Bible and Catholic Theological Ethics, Orbis Books: Maryknoll-New York 2017, s. 45-55.

My Conscience is Clear (1 Kor 4, 4). The Potential Relevance of Paul’s Understanding of Conscience For Today’s Fundamental Moral Theology, “Religions” 8 (2017),

Logika inkluzji papieża Franciszka. Pytania otwarte na marginesie encykliki papieża Franciszka, „Forum Teologiczne” 18 (2017), s. 195-209.

Znaczenie okoliczności łągodzących w adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka. Wielość interpretacji, „Studia Nauk Teologicznych PAN” 12 (2017), s. 265-283.  

Ontologiczny i moralny status embrionu ludzkiego wobec medycznie wspomaganej prokreacji, w: J. Grzybowski, F. Longchamps de Bérier (red.), Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego, Kielce 2017, s. 79-122.

Wykorzystanie komórek macierzystych pochodzenia płodowego. Aspekty etyczne, w: M. Majka, M. Machinek (red.), Przerodzić żal w nadzieję. Przerodzić żal w nadzieję: medyczne, prawne i etyczne aspekty leczniczego wykorzystania komórek macierzystych pochodzenia płodowego, Olsztyn 2017, s. 107-119.

Przerodzić żal w nadzieję. Medyczne, prawne i etyczne aspekty leczniczego wykorzystania komórek macierzystych pochodzenia płodowego,  M. Majka, M. Machinek (red.), Olsztyn 2017.

2016

Problematyka wolności sumienia w świetle współczesnych wyzwań, „Collectanea Theologica” 1 (2016), s. 85-106.

Spór o aborcję w kontekście kontrowersji wokół wymiary etycznego medycyny, w: G. Świątecka (red.), Humanizm chrześcijański w medycynie, Via Medica: Gdańsk 2016, s. 231-242.

Wspólny dom. Ekologiczna encyklika papieża Franciszka „Teologia i moralność” 18 (2016), s. 71-84.

Czy wartość poczętego życia ludzkiego można mierzyć jego jakością w: W. Sinkiewicz, R. Grabowski, Początek ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia, Komisja Bioetyczna BIL/Collegium Medicum UMK: Bydgoszcz 2016, s. 23-40.

2015

Faith and moral. Modern transformations and challenges from a Polish perspective, w: K. Glombik (red.), Theological ethics in a changing world. Contemporary challenges – Reorientation of values – Change of moral norms? / Etyka teologiczna w zmieniającym się świecie. Współczesne wyzwania – Reorientacja w sferze wartości – Zmiana norm moralnych?, RWWTUO: Opole 2015, s. 33-47 (wersja polska: Wiara i moralność. Współczesne przemiany i wezwania w perspektywie polskiej w: M. Pawliszyn (red.), Pytając o prawdę rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 70.rocznicy urodzin Prof. dr. hab. Stanislawa Bafii CSsR, Tuchów 2015, s.311 – 326).

Human life – the theological perspective w: U. Dudziak (red.), Concerned about the life and human health, Wydawnictwo KUL: Lublin, s. 29-36 (wersja polska: Życie ludzkie – perspektywa teologiczna, tamże, s. 37-45).

Cywilne zaślubiny po rozwodzie – wyzwanie dla Kościoła, w: A Pryba (red.), Duszpasterstwo rodzin w teorii i praktyce, Wyd. Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, Poznań 2015, s. 209-222.

Therapeutic overzealousness. A debate on criteria for wthholding and withdrawing life-sustaining treatment,  “The Person and the Challenges 5 (2015) nr 2, s. 91-107.

Mulieris dignitatem inspiracją do dyskusji na temat godności i praw kobiet, w: R. Wiśniewski (red.), Spór o prawa kobiet (Colloquia Torunensia XX), Wydawnictwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2015, s. 13-19.

Spór o prawa kobiet. Debata i dyskusja panelowa, w: R. Wiśniewski (red.), Spór o prawa kobiet (Colloquia Torunensia XX), Wydawnictwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2015, s. 71-120.

2014

The Charter of the Rights of the Family and the Yogyakarta Principles. Two worlds, „Ecumeny and Law” 2 (2014), s. 34-48.

Wielkoduszny dar. Transplantacja narządów w świetle etyki katolickiej w: E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner (red.), Człowiek-Medycyna-Wartości, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2014, s. 95-109.

Czy kompromis może być alternatywą dla sprzeciwu sumienia, „Medycyna Praktyczna. Położnictwo i ginekologia” 2 (2014), s. 91-95

Mózg – umysł – dusza. Spór o adekwatną antropologię, Jasiński, Z. Kieliszek, M. Machinek (red.), SQL: Olsztyn 2014, ss. 259.

Czy neuronauki zastąpią refleksję antropologiczno-etyczną?, w: K. Jasiński, Z. Kieliszek, M. Machinek (red.), Mózg – umysł – dusza. Spór o adekwatną antropologię, Olsztyn 2014, s. 227-138.

2013

Między zawłaszczeniem a wrogością. Refleksje na temat relacji wiary i polityki na marginesie wypowiedzi Josepha Ratzingera / Benedykta XVI, w: E. Wiszowaty (red.), In persona Christi w służbie pasterskiej obecności Chrystusa, Olsztyn 2013, s. 207-219. Przedruk: Z. Gogola (red), Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. Prof. dr hab. Januszowi Wyciśle, Kraków 2013, s. 269-283.

Miejsce pośrednie. O wiecznym losie dzieci zmarłych bez chrztu, w: J. Dziedzic, P. Guzdek (red.), Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, Kraków 2013, s. 59-72.

Jakie jest stanowisko Kościoła wobec płci kulturowej, Dlaczego w prasie katolickiej często gender jest określane jako ideologia groźniejsza od marksizmu, Katecheta” 7-8 (2013), 64-69.

Zur Kontroverse über die normative Dimension der menschlichen Leiblichkeit, „Studia Nauk Teologicznych PAN“ 8 (2013), s. 185-193.

Dlaczego Kościół wtrąca się do bioetyki, Dlaczego Konferencja Episkopatu Polski wydała dokument O wzywaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek, „Katecheta” 11 (2013), s. 56-60.

Recenzja. Gabriele Kuby, Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności, .

2012

Heilige und vorletzte Wirklichkeit. Einsatz Johannes Paul II. für die Würde des menschlichen Lebens, „The Person and the Challenges“ 2 (2012) nr 1, s. 51-60.

Uporczywość terapeutyczna jako problem teologicznomoralny „Communio” 32 (2012) nr 3, s. 88-102.

Koncepcja prawa naturalnego jako przestrzeń spotkania wiary i rozumu w: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2012, s. 317-329.

O granicach autonomii w sytuacji konfliktu między lekarzem a pacjentem, „Medycyna praktyczna” 6 (2012), s. 105-110.

Znaczenie sumienia w kontekście antropologicznej koncepcji Josepha Ratzingera, „Przegląd Tomistyczny” 18 (2012), s. 141-156.

Płaszczyzny konfrontacji antropologii teologicznej z ideą gender „Studia teologiczne i humanistyczne” 2/3 (2012), s. 14-24.

Dlaczego Kościół nie obawia się, że deklaracja o oddaniu – po śmierci – własnych organów do przeszczepu może prowadzić do nadużyć, „Katecheta” 1 (2012), s. 34-35

2011

Prokreacja versus reprodukcja. Istotna czy nieistotna różnica?, w: B. Dobrowolska, A. Pilewska-Kozak, I. Wrońska (red.), Bioetyka i praktyka medyczna. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Lublin 2011, s. 23-35.

Autonomia jako wartość i problem moralny w relacji lekarz-pacjent, „Medycyna Praktyczna. Ginekologia i położnictwo” 1 (2011), s. 105-110.

Secundum naturam vivere. Prawo naturalne we współczesnej dyskusji teologiczno-moralnej, „Communio” (11) 2011, s. 52-64.

Nowa etyka przez nowe pojęcia. Problematyka manipulacji świadomości społecznej w dyskusji bioetycznej, „Studia Elbląskie” 12 (2011), 329-338.

Etyczny kontekst kontrowersji wokół obietnic terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych, w: Z. Wanat (red.), Bioetyka personalistyczna wobec wyzwań biomedycyny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 101-113.

Życie niegodne życia. Krótka historia eutanazji, „Studia Warmińskie” 48 (2011), s. 325-337.

Rodzina kształtująca prawe sumienie, w: A. Pryba (red.), Rodzina szkołą wartości, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2011, s. 73-81.

Etyczne dylematy medycznie wspomaganej prokreacji, w: W. Sinkiewicz, R. Grabowski (red.), Zapłodnienie in vitro – szansa czy zagrożenie?, Bydgoski Dom Wydawniczy, Bydgoszcz 2011, s. 9-19.

Czy istnieje normatywny wymiar ludzkiej cielesności, „Collectanea Theologica” 3 (2011), s. 53-62.

Ewolucja pojęcia rodziny. Aspekty teologiczno-etyczne (Przedruk), „Family Forum” 1 (2011), s. 13-27.

Recenzja. A Karaś, Człowiek u podstaw teologii moralnej w ujęciu Bernarda Häringa, „Homo Dei” 1 (2010), s. 166-170.

Spór o trzeci gatunek szympansa. Ewolucjonizm jako wyzwanie dla chrześcijańskiej antropologii, w: E. Wiszowaty, K. Parzych-Blakiewicz (red.), Teoria ewolucji a wiara chrześcijan, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2010, s. 173-187.

Antropologia teologiczna wobec ewolucyjnej koncepcji filogenezy i ontogenezy człowieka, w: A. Lemańska, A Świeżyński (red.), Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010, s. 200-222.

Die menschliche Leiblichkeit als Gegenstand bioethischer Kontroverse.pdf, „Studia Moralia“ 48 (2010), z. 1, s. 213-231.

Zapłodnienie in vitro i pozyskiwanie komórek macierzystych z ludzkich embrionów w perspektywie etycznej – głos przeciw, „Medycyna Praktyczna” 6 (2010), s. 154-160.

Kapłan jako świadek i głosiciel moralności objawionej, w: S. Ropiak, M. Tunkiewicz (red.), Sacerdos alter Christus. Kapłan w życiu i posłudze Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2010, s. 281-189.

Miejsce egzegezy biblijnej w metodologii teologiczno-moralnej. Uwagi na marginesie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność”, w: B. Mielec (red.), Biblia o moralności. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu papieskiego, Kraków 2010, s. 21-36.

Karla Rahnera koncepcja duszy ludzkiej. Poglądy – kontrowersje – kontynuacje, „Filozofia chrześcijańska” 7 (2010), s. 101-113.

2009

Idea gender jako wyzwanie dla teologii, A. Jucewicz, M. Machinek (red.), Wydawnictwo SQL, Olsztyn 2009, ss. 224.

Teologiczna interpretacja w konfrontacji z ideą gender, w: A. Jucewicz i M. Machinek (red.), Idea gender jako wyzwanie dla teologii, Wydawnictwo SQL, Olsztyn 2009, s. 99-116.

Das Lehramt der katholischen Kirche angesichts der bioethischen Herausforderungen der Gegenwart, w: T. F. Krzemiński, M. Żorniak, Ethics & Medicine. Dokumentation der Tschechisch/polnischen Tagung der Societas Humboldtiana Polonorum in Katowice (24-27 April 2008), Wydawnictwo Societas Humboldtiana Polonorum, Katowice 2009, s. 129-136.

Rezygnacja z terapii uporczywej w świetle nauki Kościoła, „Medycyna Praktyczna” 9 (2009), s. 155-159.

Znaczenie argumentacji teologicznej w sporach dotyczących bioetyki „Diametros” 19 (2009), s. 66-77. Przedruk w: W. Galewicz (red.), Etyczne i prawne granice badań naukowych, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, s. 81-94.

Cialo ludzkie jako przedmiot kontrowersji w bioetyce J. Brusiło (red.), Historia i przyszłość bioetyki, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2009, s. 229-240.

Zapłodnienie in vitro. Próba bilansu etycznego z punktu widzenia chrześcijańskiego personalizmu, „Studia Elbląskie” 10 (2009), s. 267-275.

Konflikty etyczne u kresu życia w relacji lekarz pacjent. Refleksja w kontekście projektu powołania szpitalnych komisji etycznych, „Diametros” 22 (2009), s. 64-75.

Renesans nauki o cnotach we współczesnej teologii moralnej?, „Teologia i moralność” 6 (2009), s. 27-39.

J. Berthier – aspekt moralny życia i twórczości, w: J. Sobczyk (red.), „Cor unum et anima una”. Księga Jubileuszowa ku czci księdza Jana Berthier, Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny z okazji 100-lecia jego śmierci, Kazimierz Biskupi 2009, s. 238-250,

Towarzyszyć w ostatniej drodze. Metoda asystowania umierającym ks. Jana Berthier a współczesna troska o umierających, J. Sobczyk (red.), „Cor unum et anima una”. Księga Jubileuszowa ku czci księdza Jana Berthier, Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny z okazji 100-lecia jego śmierci, Kazimierz Biskupi 2009, s. 79-94.

Hasło: Nietolerancja, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13 (2009), kol. 1225.

2008

Zagadnienie prawdomówności w mediach, w: R. Sztychmiler (red.), Media – wartości – prawo, Olsztyn 2008, s. 61-68.

Biblijny fundament teologii moralnej, w: A. Derdziuk (red.), Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny, twórca i nauczyciel teologii moralnej, Lublin 2008, s.165-175.

W poszukiwaniu człowieka. Znaczenie adekwatnej antropologii w procesie wychowania w: E. Jankiewicz (red.), Prawda o człowieku wyzwaniem dla polskiej szkoły, Zielona Góra 2008.

Współczesne zagrożenia życia ludzkiego, w: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski (red.), Otoczmy troską życie. Kościół niosący Ewangelie nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce  na lata 2006-2010, Poznań 2008, s. 178-195.

Utrata ciała” jako symptom mentalności przeciwnej życiu, „Sprawy Rodziny” 2 (2008), s. 88-97.

The issue of overzealous treatment in view of Church’s Magisterium, Advances in Palliative Medicine 7 (2008), s. 107-114. Przedruk polski w: Zagadnienie terapii uporczywej w świetle wypowiedzi Magisterium Kościoła, „Medycyna Paliatywna w praktyce” 2 (2008), nr 3, s. 33-40.

Refleksja teologiczna wobec zagadnienia sztucznego życia, w: A. Wójtowicz (red.), Sztuczne życie – mit czy rzeczywistość, Poznań 2008, s. 61-78.

Autonomia pacjenta versus autonomia lekarza. Dylematy moralne w kontekście roszczeń pacjenta w sytuacji zagrożenia życia, w: PrawoiMedycyna.pl (wyd. internetowe) 3 (2008)

Szacunek dla życia i śmierci człowieka w okresie prenatalnym, „Medycyna praktyczna” 3 (2008), s. 149-154.

Hasło: Masturbacja, w: Encyklopedia katolicka, t.12, kol. 164-166.

Hasło: Miłość.2. Miłość własna, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, kol. 1132-1133.

Hasło: Miłość. 3. Miłość bliźniego, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, kol. 1133-1135.

2007

Formacja moralna, w: C. Rogowski (red.), Leksykon Pedagogiki Religii, Warszawa 2007, s. 205-207.

Etyczne aspekty regulacji prawnego statusu embrionu ludzkiego w Europie, w: A. Jucewicz, M. Machinek (red.), Teologiczne inspiracje w procesie integracji europejskiej, Olsztyn 2007.

Etyczne aspekty regulacji prawnego statusu embrionu ludzkiego w Europie, w: A. Jucewicz, M. Machinek (red.), Teologiczne inspiracje w procesie integracji europejskiej, Olsztyn 2007, s. 87-102.

Implantacja jako kryterium w dyskusji o moralnym statusie embrionu, w: B. Sitek, G. Dammacco, M. Sitek, J. J. Szczerbowski (red.), Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, Olsztyn – Bari 2007, s. 301-310.

Atlas aksjologiczny człowieka, w: E. Wiszowaty (red.), Pro animarum salute. księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Księdza Profesora Tadeusza Rogalewskiego, Olsztyn 2007, s. 422-434.

Ewolucja pojęcia rodziny. Aspekty teologiczno-etyczne, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 8 (2007), 94-108.

Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007, ss. 401.

Implantacja jako kryterium w dyskusji o moralnym statusie embrionu, w: S. Bafia (red.), W trosce o godność człowieka, Olsztyn 2007, s. 59-67.

Kardynał Joseph Ratzinger. W poszukiwaniu pokoju. Wprowadzenie i tłumaczenie, „Forum Teologiczne” 8 (2007), s. 133-148.

Hasło Diagnostyka preimplantacyjna, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański, Radom, s. 114-119.

Embrion ludzki, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański, Radom, s. 167-177.

Hasło Kara śmierci, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański, Radom, s. 274-281.

2006

Religia źródłem terroryzmu?, „Homo Dei” 2 (2006), s. 28-37.

Kształtowanie wspólnoty kościelnej jako wspólnoty życia wyrazem troski o człowieka, w: A. Czaja, V. Kmiecik (red.), Wspólnota Kościoła a jedność Europy, Lublin 2006, s. 129-135.

Znaczenie myśli Bernarda Häringa w posoborowym dziele odnowy teologii moralnej, w: J. Jezierski, K. Parzych (red.), Wybitni teologowie XX wieku. Krąg języka niemieckiego, Olsztyn 2006, s.109-120.

Szacunek dla życia ludzkiego jako czołowy motyw nauczania Jana Pawła II, w: R. Sztychmiler (red.), Jan Paweł II. Prawodawca i sługa prawa Bożego, Olsztyn 2006, s. 179-191.

Spór antropologiczny w tle dyskusji na temat osiągnięć inżynierii genetycznej, „Studia Elbląskie” 7 (2006), s. 227-237.

Hasło: Macierzyństwo. IV Aspekt moralny. 2 W teologii moralnej, w: Encyklopedia Katolicka, t.11, kol. 734-736.

Zapłodnienie in vitro jako przedmiot refleksji teologicznomoralnej w: B. Chyrowicz (red.), techniki wspomaganej prokreacji: sukces czy porażka?, Lublin 2006, s. 107-130.

Główne linie teologiczne encykliki Benedykta XVI Deus Caritas est, „Teologia i moralność” 1 (2006), s. 11-21.

Cierpienie jako zadanie dla rodziny, w: W. Nowak, M. Tunkiewicz (red.), Jan Paweł II o cierpieniu i rodzinie, Olsztyn 2006, s. 23-30.

2005

Pytanie o determinizm genetyczny w: J. Nagórny, P. Kieniewicz (red.), Geny – wolność zapisana? Meandry współczesnej genetyki. Przesłanie moralne Kościoła, Lublin 2005, s. 73-87.

Eutanazja. Głos w dyskusji, w: B. Chyrowicz (red.), Eutanazja – prawo do życia, prawo do wolności, Lublin 2005, s. 173-175.

Prawne uprzywilejowanie związków homoseksualnych w świetle zasad etyki chrześcijańskiej, w: K. Parzych, P. Sroga (red.), Ucząc się nadziei. Materiały formacyjne Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2006, Warszawa 2005, s. 199-212.

Hasło Alienacja, w: J. Nagórny, K. Jeżyna (red.), Jan Paweł II, Encyklopedia Nauczania Moralnego, Radom 2005, s. 46-48.

Badania prenatalne, w: J. Nagórny, K. Jeżyna (red.), Jan Paweł II, Encyklopedia Nauczania Moralnego, Radom 2005, s. 77-78.

Embrion ludzki, w: J. Nagórny, K. Jeżyna (red.), Jan Paweł II, Encyklopedia Nauczania Moralnego, Radom 2005, s. 180-184.

Godność osoby ludzkiej w: J. Nagórny, K. Jeżyna (red.), Jan Paweł II, Encyklopedia Nauczania Moralnego, Radom 2005, s. 217-220.

Hasło: Klonowanie (człowieka) w: J. Nagórny, K. Jeżyna (red.), Jan Paweł II, Encyklopedia Nauczania Moralnego, Radom 2005, s. s. 256-258.

Hasło: Teonomia uczestnicząca, w: J. Nagórny, K. Jeżyna (red.), Jan Paweł II, Encyklopedia Nauczania Moralnego, Radom 2005, s. 544-546.

2004

Życie w dyspozycji człowieka, Wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia, II wydanie, zmienione, Olsztyn 2004, 234 ss.

Śmierć w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u kresu ludzkiego życia, II wydanie, uzupełnione, Olsztyn 2004, ss. 199.

Sakrament pokuty w Trzecim Tysiącleciu, w: S. Kozakiewicz (red.), Kochać Chrystusa, Olsztyn 2004, s. 19-32.

Alienacje współczesnego człowieka w: J. Nagórny, J. Gocko (red.), Spór o człowieka – spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 19-36.

Pasterz i sługa nadziei. Uwagi na marginesie adhortacji apostolskiej „Pastorem gregis”, w : C. Rogowski (m. in. – red), Czynem i prawdą. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny Księdza Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda Piszcza, Olsztyn 2004, s. 231-241.

Recenzja. Magdalena Gawin, Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego, „Forum Teologiczne” 5 (2004), s. 179-182.

Klonowanie człowieka. Aspekty teologicznomoralne, „Studia Bobolanum” 2 (2004), s. 41-52.

Prawa rodziny w XXI w. w kontekście ewolucji pojęcia rodziny w: P. Morciniec, S. L. Stadniczenko (red.), Urzeczywistnienie praw człowieka w XXI, Opole 2004.

Mit o idealnym państwie, w: M. Wojciechowski (red.), Państwo i jego problemy, Olsztyn 2005, s. 29-41.

2003

Biblical anthropocentrism? About (over)using the Biblical arguments in the contemporary bioethical discussion, “Gemellological Review” 4 (2003), s. 57-65.

Etyczno-prawne aspekty niemieckiego ustawodawstwa o ochronie ludzkich embrionów, „Roczniki Teologiczne” KUL 50 (2003) z. 3, s. 131-144.

Chrześcijanin a polityka. Uwagi na marginesie Noty doktrynalnej dotyczącej pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym, „Homo Dei” 3 (2003), s. 35-46.

Malżeństwo inaczej. Tlo i skutki społeczne prawnej legalizacji związkó homoseksualnych„Collectanea Theologica” 3 (2003), s. 105-118.

Homo esotericus. Uwagi na marginesie raportu Papieskiej Rady Kultury „Jesus Chrystus Dawcą wody żywej”, w: P. Morciniec (red.), Ocalić obraz człowieka. Antropologiczne podstawy moralności (Opolska Biblioteka Teologiczna nr 66), Opole 2003, s. 139-148.

Typy argumentacji etyczje w dyskusji o dopuszczalności eksperymentów na ludzkich embrionach, „Studia Warmińskie” 40 (2003), s. 83-105.

Śmierć i wiara w życie pośmiertne w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych, praca zbiorowa pod red. M. Machinka, Olsztyn 2003, ss.281.

Czy umieranie jest sztuką. O chrześcijańskiej „ars moriendi”, w: Śmierć i wiara w życie pośmiertne w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych, , praca zbiorowa pod red. M. Machinka, Olsztyn 2003, s, 241-255.

Dylematy wokół klonowanej przeszłości.

2002

Użycie siły przez służby specjalne. Aspekty etyczne, w: E. Wiszowaty, G. Kędzierska, W. Pływaczewski (red.), Policja – etyka – Kościół, Szczytno 2002, s. 154-163.

Agresja i przemoc w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych. Praca zbiorowa pod red. M. Machinka, Olsztyn 2002, ss. 260.

Czy Bóg pragnął krwawej ofiary? Problem interpretacji śmierci Chrystusa, w: M. Machinek (red.), Agresja i przemoc w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych, Olsztyn 2002, s. 213-224.

Czy istnieje przedosobowe życie ludzkie Początek życia człowieka jako problem filozoficzno-prawny, w: H. Romanowska-Łakomy, H. Kędzierska (red.), Człowiek i czlowieczeństwo. Strategia bycia i stawania się człowiekiem. Fenomenologia człowieczeństwa, t. 1, Olsztyn 2002, s. 19-30.

Etyczne perspektywy globalizacji. Sprawozdania z 30. Kongresu Niemieckojęzycznych Teologów Moralistów i Etyków Społecznych. Wiedeń 17-21 września 2001, „Collectanea Theologica“ 72 (2002) nr 1, s. 209-215.

Bröckelndes Haus. Peters Singers Kritik der christlichen Ethik, w: W. Bołoz, G. Höver (red.), Utilitarismus in der Bioethik. Seine Vorausetzungen und Folgen am Beispiel der Anschauungen von Peter Singer, Münster 2002, s. 85-100. Wersja polska: Petera Singera krytyka etyki chrześcijańskiej, w: W. Bołoz, G. Höver, Utylitaryzm w bioetyce. jego założenia i skutki na przykładzie poglądów Petera Singera, Warszawa 2002, s. 101-120.

Człowiek jako surowiec. Etyczne aspekty wykorzystania ludzkich embrionów we współczesnej biotechnologii, „Studia Warmińskie” 39 (2002), 309-322.

Ethische Implikationen des neuen Lebenspartnerschaftsgesetzes in Deutschland,  w: “Analecta Cracoviensia” 34 (2002), s. 3-16

2001

Ósmy dzień stworzenia? Etyka wobec możliwości inżynierii genetycznej, Praca zbiorowa pod red. M Machinka (Materiały z I Dni Interdyscyplinarnych Wydziału Teologii UWM w Olsztynie), Olsztyn 2001, ss.282.

Indywiduum – osobowość – osoba. Pytanie o początek życia ludzkiego, w: M. Machinek (red.), Ósmy dzień stworzenia? Etyka wobec możliwości inżynierii genetycznej, Olsztyn 2001, s. 235-254.

Streszczenie dyskusji panelowej pt. „Drogi i bezdroża inżynierii genetycznej„, w: Ósmy dzień stworzenia? Etyka wobec możliwości inżynierii genetycznej. Praca zbiorowa pod red. M Machinka, Olsztyn 2001, s. 205-212.

Streszczenie dyskusji panelowej Etyka przeszkodą czy szaną dla postępu inżynierii genetycznej, w: Ósmy dzień stworzenia? Etyka wobec możliwości inżynierii genetycznej. Praca zbiorowa pod red. M Machinka (Materiały z I Dni Interdyscyplinarnych Wydziału Teologii UWM w Olsztynie), Olsztyn 2001, s. 273-279.

Sprawozdanie z I Dni Interdyscyplinarnych Wydziału Teologii UWM, „Studia Theologica Varsaviensia” 39 (2001) nr 1, s. 221-228.

O Politycznym potencjale Kazania na Górze, „Forum Teologiczne” 2 (2001) s. 73-84.

Duszpasterstwo powtórnie zaślubionych jako wyzwanie pastoralne, „Roczniki Teologiczne KUL. Teologia pastoralna” 48 (2001) z.6, s. 143-160.

Biblijno-patrystyczne podstawy radykalnego pacyfizmu, w: P. Góralczyk, J. Sobkowiak (red.), Moralne wyzwania Trzeciego Tysiąclecia. Przemoc i terror, Warszawa 2001, s. 231-250.

Prawo śmierci. Holenderska ustawa eutanazyjna i jej konsekwencje, „Studia Teologiczno-historyczne  Śląska Opolskiego” 21 (2001), s. 131-142.

Recenzja: Andreas Laun, Liebe und Partnerschaft aus katholischer Sicht, Eichstätt 62000, ss. 223, „Studia Warmińskie“ 28 (2001), s. 413-416.

Śmierć w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u kresu życia ludzkiego, I wydanie, Olsztyn 2001, ss. 167.

2000

Die Idee des Kreationismus in der philosophisch-theologischen Tradition Polens, „Theologisch-praktische Quartalschrift“ 148 (2000), s. 281-286.

Tugend – ein unbiblischer Begriff, w: C. Breuer (red.), Ethik der Tugenden. Menschliche Grundhaltungen als unverzichtbarer Bestandteil moralischen Handelns,  St. Ottilien 2000, s. 3-12.

Tolstoj, Steiner und die Erneuerung des Christentums, „Forum Katholische Theologie“ 16 (2000), z. 4, s. 289-299.

Kościół w Niemczech wobec liberalizacji prawa o aborcji, cz. 1, „Przegląd Powszechny” 2 (2000), 160-167,

Kościół w Niemczech wobec liberalizacji prawa o aborcji, cz. 2, „Przegląd powszechny” 3 (2000), 308-322.

Diagnostyka prenatalna jako wyzwanie etyczne dla rodziny, „Sprawy rodziny” 51 (2000), s. 155-170.

Odpowiedzialność, kres czy transformacja pewnego pojęcia. Sprawozdanie z 29go Kongresu Niemieckojęzycznych Teologów Moralności i Etyków Socjalnych, Studia Theologica Varsaviensia 38 (2000) nr 1, s. 185-193.

„Klauzula mateuszowa“ (Mt 5,32; 19,9) jako problem pastoralny „Collectanea Theologica” 70 (2000) nr 3, s. 5-21.

Etyczne implikacje Projektu Poznania Ludzkiego Genomu, „Przegląd Powszechny” 10 (2000), s. 9-26.

Etyczno-religijny system L. N. Tołstoja w oczach współczesnych, „Forum Teologiczne” 1 (2000), s. 115-129.

Inżynieria genetyczna – błogosławieństwo czy przekleństwo „Studia Warmińskie” 37 (2000), s. 483-494.

Recenzja: G. Lohfink, Braucht Gott die Kirche? Zur Theologie des Volkes Gottes, „Studia Warmińskie” 37 (2000), s. 240-244.

Życie w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u początku ludzkiego życia, Olsztyn 2000, ss. 117.

Problemy ewangelizacji ubogich, „Ełckie Studia Teologiczne” 1 (2000), s. 45-57.

1999

Die Vieldeutigkeit der Rede von der Kirche als Konstrastgesellschaft und ihre moraltheologische Implikationen, „Forum Katholische Theologie“ 15 (1999), z. 2, s. 134-146.

L. N. Tolstoj – ein Gnostiker seiner Zeit?, „Forum Katholische Theologie“ 15 (1999), z. 3, 264-277.

1998

„Das Gesetz des Lebens”? Die Auslegung der Bergpredigt bei L. N. Tolstoj im Kontext seines ethisch-religiösen Systems, St. Ottilien 1998, ss. 319. (Recenzja ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk w: Ateneum Kapłańskie 134,1 (2000), s. 191-193.).

Sein in Christus. Deutung eines Nichtchristen, w: J. G. Ziegler, J. Piegsa (red.), „Christus ist in euch – Christus ist unter euch“ (Kol 1,27). Die Gnadenmoral in der Polarität von Vernunft und Glaube, St. Ottilien 1998, 142-157.

Małżeństwo – dar, który zobowiązuje, w: T. Styczeń (red.), Mężczyzną i niewiastą stworzył ich – o Jana Pawła II teologii ciała. Sakrament, Lublin 1998, s. 249-276.

Gottes- und Menschenbild als Schlüssel zum Verständnis des radikalen Pazifismus Leo Tolstojs, „Forum Katholische Theologie“ 14 (1998), z. 1, s.49-61.

Kazanie na Górze. Profetyczna prowokacja czy program życiowy, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 51 (1998), s. 87-101.

1995

Gesetze oder Weisungen? Die Frage nach der sittlichen Verbindlichkeit neutestamentlicher Aussagen über Moral, verdeutlicht am Beispiel des Scheidungsverbotes, St. Ottilien 1995, ss. 353.